h1

公司邮箱:

lijiayong77@126.com


©2018  青岛可诚塑胶有限公司   版权所有  鲁ICP备10026292号-4    网站建设:中企动力 青岛     

山东厚板吸塑加工厂家:吸塑、厚板吸塑、大型厚片吸塑、厚片吸塑、吸塑外壳、健身器材吸塑外壳

联系电话:

+86 0532 87506126//周经理 13780651290

​李经理 13780611738

可诚塑胶地址:

中国 山东省青岛市即墨市北安工业园

车间图片

车间图片

[{"atlasImg":{"id":5,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":1,"title":"车间图片","des":"","coverFlag":true,"imgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/wGGQbi9fRGa3qTs8QtyL8Q.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","thumbUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/wGGQbi9fRGa3qTs8QtyL8Q.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":1,"imgId":17,"thumbId":17},"bigWidth":570,"bigHeight":380,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/wGGQbi9fRGa3qTs8QtyL8Q.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","srcThumbImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/wGGQbi9fRGa3qTs8QtyL8Q.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000"},{"atlasImg":{"id":6,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":1,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/wQJwLdEbRYSg_UwuRDJ41w.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","thumbUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/wQJwLdEbRYSg_UwuRDJ41w.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":2,"imgId":18,"thumbId":18},"bigWidth":570,"bigHeight":380,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/wQJwLdEbRYSg_UwuRDJ41w.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","srcThumbImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/wQJwLdEbRYSg_UwuRDJ41w.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000"},{"atlasImg":{"id":7,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":1,"title":"车间图片","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/ITd_6eokT0WTjji1wWZ_gQ.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","thumbUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/ITd_6eokT0WTjji1wWZ_gQ.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":3,"imgId":19,"thumbId":19},"bigWidth":570,"bigHeight":380,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/ITd_6eokT0WTjji1wWZ_gQ.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","srcThumbImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/ITd_6eokT0WTjji1wWZ_gQ.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000"},{"atlasImg":{"id":8,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":1,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/gtbgGio-QZmbjOHtc9Nmfg.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","thumbUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/gtbgGio-QZmbjOHtc9Nmfg.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":4,"imgId":100,"thumbId":100},"bigWidth":570,"bigHeight":380,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/gtbgGio-QZmbjOHtc9Nmfg.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","srcThumbImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/gtbgGio-QZmbjOHtc9Nmfg.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000"},{"atlasImg":{"id":9,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":1,"title":"车间图片","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/i2E1rHA9Qu6s9sY7uaCXNQ.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","thumbUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/i2E1rHA9Qu6s9sY7uaCXNQ.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":5,"imgId":101,"thumbId":101},"bigWidth":570,"bigHeight":380,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/i2E1rHA9Qu6s9sY7uaCXNQ.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","srcThumbImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/i2E1rHA9Qu6s9sY7uaCXNQ.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000"},{"atlasImg":{"id":10,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":1,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/5XsNo9HpR9GblOFYiMdLJQ.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","thumbUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/5XsNo9HpR9GblOFYiMdLJQ.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":6,"imgId":102,"thumbId":102},"bigWidth":570,"bigHeight":380,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/5XsNo9HpR9GblOFYiMdLJQ.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","srcThumbImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/5XsNo9HpR9GblOFYiMdLJQ.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000"},{"atlasImg":{"id":11,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":1,"title":"车间图片","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/zHrZU2b2TPCyOVKv738PTg.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","thumbUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/zHrZU2b2TPCyOVKv738PTg.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":7,"imgId":103,"thumbId":103},"bigWidth":570,"bigHeight":380,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/zHrZU2b2TPCyOVKv738PTg.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","srcThumbImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/zHrZU2b2TPCyOVKv738PTg.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000"},{"atlasImg":{"id":12,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":1,"title":"车间图片","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/yiq2VoPIQSulZIlt24Y7Zg.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","thumbUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/yiq2VoPIQSulZIlt24Y7Zg.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":8,"imgId":104,"thumbId":104},"bigWidth":570,"bigHeight":380,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/yiq2VoPIQSulZIlt24Y7Zg.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","srcThumbImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/yiq2VoPIQSulZIlt24Y7Zg.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000"},{"atlasImg":{"id":13,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":1,"title":"车间图片","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/KbIzokBkSNKfju1-tdSxJA.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","thumbUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/KbIzokBkSNKfju1-tdSxJA.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":9,"imgId":105,"thumbId":105},"bigWidth":570,"bigHeight":380,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/KbIzokBkSNKfju1-tdSxJA.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","srcThumbImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/KbIzokBkSNKfju1-tdSxJA.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000"},{"atlasImg":{"id":14,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":1,"title":"车间图片","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/PVkoMsUwT1yUAh2ddV2EQQ.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","thumbUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/PVkoMsUwT1yUAh2ddV2EQQ.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":10,"imgId":106,"thumbId":106},"bigWidth":570,"bigHeight":380,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/PVkoMsUwT1yUAh2ddV2EQQ.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000","srcThumbImgUrl":"//img3.yun300.cn/repository/image/PVkoMsUwT1yUAh2ddV2EQQ.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000"}]
/atlas/1/
""
"点击查看原图"
e_box-000 e_MinorLink-001 e_link-001 true false true false 图册详情 70 true yyyy/MM/dd true e_box-000 true {"type":"","content":"","target":""} true e_AtlasArticleBox-001 e_articles-001 e_box-000 false 16 false e_AssistName-001 false e_link-001 e_icon-000 e_icon-000 false false e_ListImgTitle-001 input e_MinorLink-001 c_intro_relatedlist-15199730807152740 9 3 false false e_box-000 16x9 true false true _blank 1s_pAnGs003 e_image-000 24 1s_pAnGs001 true true true e_box-000 false e_box-000 225x225 atlas_detail-15199730805949394 e_PreBtn-001 225 24 e_MajorLink-001 TitleAll 1s_sbxGs002 图册详情 false 1s_sbxGs001 e_NextBtn-001 1s_sharesGs001 c_news_relatedlist-15199730808608268 c_companyplace_relatedlist-15199730810004304 e_HtmlEditor-001 24 e_btn-000 false e_box-000 e_box-000 false {"type":"","content":{"id":"","text":""},"target":"_blank"} true e_ContentMajorStyleBox-001 false e_box-000 e_box-000 e_MinorLink-001 e_AtlasRelationImg-001 true e_AtlasBox-001 true false true false true false true e_box-000 false false e_AssistInfo-001 100 true e_box-000 false false e_AssistInfo-001 e_box-000 e_image-001 e_box-000 e_box-000 false 4x3 true e_num-002 e_box-000 e_pagebox-000 true 3 0 0 4x3 e_ArticleHline-001 true e_box-000 site:atlas/atlas_detail-02 More e_ImgSummary-001 c_product_relaedlist-15199730807671803 true e_box-000 e_PageNum-001 false e_name-001 e_name-001 e_name-001 e_num-001 e_name-001 c_message_relatedlist-15199730810443552 false 1s_kwdsGs001 0 e_box-000 e_box-000 e_IconSwitchBtn-002 e_IconSwitchBtn-002 e_IconSwitchBtn-001 60 e_IconSwitchBtn-001 e_box-000 e_ImgHead-001 e_link-001 true e_head-000 atlas_detail-01 true 0 6 true true e_ImgHead-001 e_box-000 false true top true c_atlas_detail-01001 atlasId;currentPage;atlasCateId 225 turnPage true _blank {"type":"","content":"","target":""} 4 true e_AssistName-001 3 e_AssistName-001 e_AssistName-001 e_AssistName-001 false e_num-002fsaggasf true e_PageNum-002 c_atlas_relatedlist-15199730808814751 e_box-000 e_image-000 true true c_file_relatedlist-15199730810867515 e_box-000 60 true 24 false 100 70 false true 1 1s_styleName0005 c_problem_relatedlist-15199730809483714 1s_styleName0002 HH:mm:ss 1s_styleName0003
//img3.yun300.cn/repository/image/wGGQbi9fRGa3qTs8QtyL8Q.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/wGGQbi9fRGa3qTs8QtyL8Q.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/wGGQbi9fRGa3qTs8QtyL8Q.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000
//img3.yun300.cn/repository/image/wQJwLdEbRYSg_UwuRDJ41w.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/wQJwLdEbRYSg_UwuRDJ41w.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/wQJwLdEbRYSg_UwuRDJ41w.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000
//img3.yun300.cn/repository/image/ITd_6eokT0WTjji1wWZ_gQ.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/ITd_6eokT0WTjji1wWZ_gQ.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/ITd_6eokT0WTjji1wWZ_gQ.jpg?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000
//img3.yun300.cn/repository/image/gtbgGio-QZmbjOHtc9Nmfg.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/gtbgGio-QZmbjOHtc9Nmfg.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/gtbgGio-QZmbjOHtc9Nmfg.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000
//img3.yun300.cn/repository/image/i2E1rHA9Qu6s9sY7uaCXNQ.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/i2E1rHA9Qu6s9sY7uaCXNQ.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/i2E1rHA9Qu6s9sY7uaCXNQ.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000
//img3.yun300.cn/repository/image/5XsNo9HpR9GblOFYiMdLJQ.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/5XsNo9HpR9GblOFYiMdLJQ.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/5XsNo9HpR9GblOFYiMdLJQ.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000
//img3.yun300.cn/repository/image/zHrZU2b2TPCyOVKv738PTg.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/zHrZU2b2TPCyOVKv738PTg.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/zHrZU2b2TPCyOVKv738PTg.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000
//img3.yun300.cn/repository/image/yiq2VoPIQSulZIlt24Y7Zg.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/yiq2VoPIQSulZIlt24Y7Zg.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/yiq2VoPIQSulZIlt24Y7Zg.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000
//img3.yun300.cn/repository/image/KbIzokBkSNKfju1-tdSxJA.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/KbIzokBkSNKfju1-tdSxJA.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/KbIzokBkSNKfju1-tdSxJA.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000
//img3.yun300.cn/repository/image/PVkoMsUwT1yUAh2ddV2EQQ.png_{2i}xaf.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/PVkoMsUwT1yUAh2ddV2EQQ.png_{2i}xa.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000 //img3.yun300.cn/repository/image/PVkoMsUwT1yUAh2ddV2EQQ.png?tenantId=102150&viewType=1&k=1634107977000